REGULAMIN ROZGRYWEK SIATKARSKIEJ LIGI TRÓJMIASTA WIOSNA’24

I. Cel

 1. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców Trójmiasta oraz okolic.
 2. Wyłonienie mistrza Siatkarskiej Ligi Trójmiasta w sezonie Wiosna’24.

II. Organizator

 1. Siatkarska Liga Trójmiasta Mateusz Gajewski (w skrócie „SL3”),
  80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4d/15
  NIP: 4660303565
  REGON: 382449043

III. Terminy i miejsce rozgrywek

 1. Rozrywki będą odbywać się na hali treningowej w ERGO ARENIE (plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk).
 2. Dokładne terminy poszczególnych spotkań zostaną ustalone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i zostaną ujęte w terminarzu dostępnym na stronie internetowej organizatora (www.sl3.com.pl).
 3. O dokładnym terminie pierwszego spotkania, kapitan drużyny zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Zakłada się, że sezon Wiosna’24 zakończy się do 30 czerwca 2024 r.
 5. Zakłada się, odbycie dwóch sezonów rozgrywkowych w trakcie roku.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rozgrywek o czym powiadomi drużyny z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.
 7. Przełożenie terminu rozegrania spotkania jest możliwe tylko za zgodą Organizatora. Zespół występujący o zmianę terminu meczu musi zwrócić się o to do Organizatora najpóźniej siedem dni przed terminem, w którym ten mecz jest rozgrywany.
 8. Przełożenie terminu meczu na wniosek danej drużyny jest możliwe raz w ciągu jednego sezonu.

IV. Warunki uczestnictwa w SL3

 1. W SL3 biorą udział drużyny zgłoszone do rozgrywek Siatkarskiej Ligi Trójmiasta.
 2. Zgłoszenia drużyny należy dokonać na formularzu udostępnionym przez organizatora na stronie internetowej (www.sl3.com.pl) lub drogą mailową (biuro@sl3.com.pl lub mateusz.gajewski@sl3.com.pl), w terminie określonym przez organizatora (do 28.02.2024 r.). W indywidualnych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia powinien dokonać Kapitan drużyny, który jednocześnie będzie osobą odpowiedzialną za kontakt z Organizatorem.
 4. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu SL3 dostępnym na stronie internetowej Organizatora.
 5. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach SL3 jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem z listą zawodników, przed odbyciem się pierwszego spotkania ligowego. Formularz udostępniony jest na stronie internetowej Organizatora.
 6. Udział w rozgrywkach SL3 jest odpłatny. Opłatę w wysokości 2 900 zł brutto (8% VAT) od drużyny, o ile organizator nie ustali inaczej, należy uiścić przelewem bankowym do dnia rozpoczęcia rozgrywek. Wpłat należy dokonać na nr rachunku bankowego Organizatora:
  mBank: 94 1140 2004 0000 3102 7843 7898
 7. Istnieje możliwość płatności ratalnej. Harmonogram i warunki płatności ustalane są każdorazowo przez Organizatora z Kapitanem drużyny.
 8. Każda drużyna może zgłosić do udziału w SL3 maksymalnie 16 zawodników.
 9. Zgłoszeń zawodników można dokonywać najpóźniej do dziewiątej kolejki rozgrywek (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, po uprzednim zawiadomieniu oraz wyrażeniu zgody przez Organizatora).
 10. W trakcie trwania rozgrywek nie można dokonać korekty zgłoszonego składu drużyny (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, po uprzednim zawiadomieniu oraz wyrażeniu zgody przez Organizatora).
 11. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny, chyba, że na prośbę zawodnika lub drużyny Organizator ustali inaczej.
 12. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania na zawodach dokumentu tożsamości oraz okazania go na wezwanie Organizatora lub sędziego zawodów.
 13. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie zostaną dopuszczone do rozgrywek tylko po dostarczeniu Organizatorowi pisemnej zgody jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego. Minimalny wiek zawodnika zgłoszonego do rozgrywek wynosi 15 lat.
 14. Składy drużyn mogą być mieszane, tzn. w jednej drużynie mogą grać zarówno kobiety jak i mężczyźni.
 15. Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę oraz logo.
 16. Zawodnik nie może posiadać jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla niego oraz innych uczestników meczu (zegarki, kolczyki, naszyjniki itp.). Dopuszcza się grę w okularach korekcyjnych, jednak tylko za zgodą Organizatora, która zapadła po ówczesnym zwróceniu się zainteresowanego drogą elektroniczną.
 17. Każdy zawodnik winien występować w obuwiu sportowym – buty sportowe na płaskiej podeszwie. Zabrania się grania w obuwiu mającym jakiekolwiek elementy metalowe.
  V. Zasady rozgrywek
 18. Organizator zapewnia każdej drużynie występującej w SL3 rozegranie minimum 13 spotkań ligowych.
 19. Drużyny, w sezonie Wiosna’24 zostaną przyporządkowane do poszczególnych lig na podstawie wyników osiągniętych w poprzednim sezonie lub w przypadku nowych drużyn po konsultacji oraz według subiektywnej oceny Organizatora.
 20. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.
 21. Mecze będą rozgrywane zgodnie z terminarzem udostępnionym przez organizatora na stronie internetowej.
 22. Organizator zapewnia prowadzenie oficjalnej strony rozgrywek poprzez: uaktualnianie na bieżąco wyników spotkań, uaktualnianie tabel, statystyk, zamieszczania na stronie internetowej zapowiedzi spotkań, opisów meczów, układanie terminarza, rozpatrywanie złożonych protestów, tworzenia galerii foto oraz video.
 23. Zaakceptowanie regulaminu SL3 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć uczestników, wykonanych w trakcie rozgrywek, na stronie internetowej Organizatora.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych. Zaakceptowanie regulaminu SL3 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych uczestników – imienia i nazwiska, wzrostu, zdjęcia profilowego oraz wieku zawodnika, na stronie internetowej Organizatora. Jeżeli zawodnik nie wyraża zgody na publikacje jego wizerunku powinien dostarczyć Organizatorowi pisemne oświadczenie w tej sprawie, wraz z formularzem zgłoszeniowym drużyny.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania logo drużyn grających w lidze dla celów marketingowych.
 26. Preferowanymi piłkami do rozgrywania meczów są Mikasa. Piłki meczowe zapewnia Organizator.
 27. Organizator zapewnia piłki do rozgrzewki przed meczem.
 28. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej.
 29. Każda drużyna powinna przybyć na miejsce spotkania, co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu.
 30. Przed rozpoczęciem każdego meczu, Kapitan drużyny zobowiązuje się do potwierdzenia listy zawodników biorących udział w spotkaniu na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 31. Organizator zastrzega sobie, że z przyczyn niezależnych, takich jak przedłużający się czas poprzedniego spotkania, mecz może rozpocząć się z opóźnieniem.
 32. Po zakończonym meczu drużyny muszą opuścić boisko nie później niż po 10 minutach.
 33. Siatka umieszczona będzie pionowo nad osią linii środkowej, a jej górna krawędź będzie znajdować się na wysokości od 235 cm do 243 cm.
 34. W każdym meczu będą rozgrywane obligatoryjnie 3 sety (set do 21 pkt., z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów przewagi w celu wygrania seta).
 35. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
   3 punkty – za wygraną w stosunku 3-0,
   2 punkty – za wygraną w stosunku 2-1.
 36. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
   1 punkt – za przegraną w stosunku 1-2,
   0 punktów – za przegraną w stosunku 0-3.
 37. Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
 38. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  a) Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
  b) Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
  c) Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 39. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli drużyna:
  a) Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
  b) Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (wyznaczonym w terminarzu), przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
  c) Przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 4 zawodników uprawnionych do gry.
  d) Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
  e) W ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich). Dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom.
 40. Walkower oznacza porażkę drużyny nim ukaranej w stosunku 0:3.
 41. Organizator dopuszcza udział w meczu drużyny z niepełnym składem, z zastrzeżeniem, że drużyna nie może liczyć mniej niż 4 zawodników, co musi zostać wpisane do protokołu meczu.
 42. Zmiany zawodników:
  a) W trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole.
  b) Dopuszcza się grę zawodnika Libero. Zastąpienia zawodnika Libero odbywają się zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Siatkową.
  c) Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.
 43. W kwestiach nieopisanych w regulaminie, w rozgrywkach obowiązują najnowsze przepisy określone w „Międzynarodowych Przepisach Gry w Piłkę Siatkową”.
 44. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.
 45. Protesty dotyczące rozegranego meczu mogą być złożone przez kapitana drużyny w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania na adres mailowy: biuro@sl3.com.pl. Protesty zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 46. Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot wniesionej wcześniej opłaty.
 47. W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny, organizator ma prawo zastąpić ją innym zespołem będącym na liście rezerwowej.
 48. Za wycofanie drużyny z rozgrywek, w trakcie trwania sezonu, przewidziana jest kara regulaminowa w wysokości 300 zł brutto.

VI. Nagrody

 1. Za występ w SL3 Organizator przewidział następujące nagrody:
  a) Drużyny, które zajmą I, II i III miejsce w danej lidze otrzymają puchar, dyplom oraz medale (medal może otrzymać zawodnik, który rozegrał w zespole przynajmniej 3 mecze) oraz nagrody w postaci voucherów – odpowiednio o wartości 700 zł, 450 zł, 350 zł do wykorzystania we wskazanym przez Organizatora sklepie sportowym.
  b) Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach SL3 otrzyma pamiątkowy dyplom.
  c) Z każdej z lig zostanie wybrany najlepszy Atakujący, Blokujący i Zagrywający którzy zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami w postaci voucherów o wartości 150 zł do wykorzystania we wskazanym przez Organizatora sklepie sportowym. W sytuacji, kiedy dwóch zawodników będzie miało w danej klasyfikacji identyczną zdobycz, o wyższej pozycji decyduje lepsza średnia tej statystyki. Jeśli zdobycz punktowa jak i średnia będzie identyczna, o wyższej lokacie decyduje wyższa pozycja drużyny, w której dany zawodnik występuje. Jeśli będzie to dotyczyło dwóch zawodników grających w tej samej drużynie, o wyborze najlepszego zawodnika w danej klasyfikacji zdecyduje kapitan.
  d) Organizator wybierze najlepszego gracza ligi i nagrodzi go pamiątkową statuetką oraz nagrodą w postaci vouchera o wartości 300 zł do wykorzystania we wskazanym przez Organizatora sklepie sportowym.
 1. W przypadku zachowań wybitnie niesportowych (np. uderzenie przeciwnika) sędzia bezzwłocznie kończy spotkanie, a drużyna winowajcy zostaje automatycznie ukarana walkowerem. Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu dodatkowych kar dyscyplinarnych w stosunku zawodnika lub drużyny (ujemne punkty, wykluczenie z rozgrywek, zawieszenie). W sytuacji, gdy w skutek zachowania osób związanych z drużyną (np. kibice) dojdzie do zniszczenia mienia, osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy rzeczy zniszczonych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia kar na podstawie zapisu video.
 3. Za kibiców odpowiada drużyna i jej Kapitan. Jeżeli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, Organizator ma prawo poprosić Kapitana zespołu o podjęcie stosownych czynności. W skrajnych przypadkach Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zespół, którego kibice zakłócają spokój rozgrywek.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników biorących udział w SL3.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie miejsce w którym odbywają się rozgrywki, w tym za rzeczy pozostawione w szatniach.
 3. W trakcie rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 4. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy nie mający przeciwwskazań zdrowotnych oraz posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego w trakcie trwania rozgrywek.
 6. Zawodnicy oraz Kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu na którym są rozgrywane mecze.
 7. Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznej publikacji zaktualizowanego dokumentu wraz ze wskazaniem daty od której będą obowiązywać zmiany.
 9. Informacje dotyczące działania SL3 będą publikowane na stronie internetowej (www.sl3.com.pl).
 10. Nieprzestrzeganie punktów regulaminu grozi wykluczeniem zawodnika lub drużyny.

Mateusz Gajewski
w imieniu Organizatora – Siatkarskiej Ligi Trójmiasta